Gyülekezeti Házunk építésének és templomunk renoválásának története
(2004-2007)


A gyülekezeti ház építésének és a templom renoválásának terve és megvalósítása között négy esz-tendő telt el. A régi parókiából új gyülekezeti házat építettünk, és most adunk hálát Istennek im-már hetven éves, 1937-ben épített negyedik templomunk teljes belső felújításáért, és a torony kül-ső renoválásáért is.
A gyülekezet közösségi érdek alapján történt összefogása, a volt bírósági épületünk pénz-beli kártalanítása, testvéreink szíves adakozása, a presbitérium összehangolt együttműködése, és bizottságai áldozatkészsége nélkül nehezen tudtuk volna véghezvinni ezeket az - egyházközség je-lene és jövője, egyben településünk érdekében végzett - építési munkákat. Mindezért Istené a hála és a dicsőség.
A 2004. szeptember 30-i presbiteri jegyzőkönyvben olvasható, hogy a "gyülekezeti ház építését el kell kezdeni." A volt bírósági épületért akkor még az államtól várható 22,5 Millió Fo-rint, és ennek kamatai lettek az építkezés alapja.
Először pályázati úton - Közösségi Ház építéseként - szerettük volna terveinket végrehaj-tani. Majd az Építési Bizottság tett javaslatot a végzendő munkák sorrendjére. Az építkezés elkez-dését az is sürgette, hogy jóllehet a városi önkormányzat jóvoltából évekig használhattuk gyüle-kezeti teremként a volt bírósági épület templom felőli részét, de az épületrészek szükségszerű fel-újítása miatt is megszokott helyünkről ki kellett költöznünk. A pályázati anyagban a régi parókia gyülekezeti házzá való átalakítása 26 Millió Ft-ba került volna.
Felmerült a kérdés, hogy átalakítás helyett építsünk új gyülekezeti házat. De mivel a mű-emléki hivatal az előzetes megbeszélések alapján erre csak mélyen a parókia kertbe adott volna engedélyt, s ezzel együtt a régi parókia állagát is meg kellett volna őrizni - a presbitérium a régi parókia gyülekezeti házzá való átalakítása mellett határozott.
A gyülekezeti ház tényleges terveiről a 2004. október 19-i presbiteri gyűlésen volt szó, ahol megállapítottuk, hogy 150 személyes gyülekezeti ház és kapcsolódó kiszolgáló és tisztálkodó helyiség megtervezésével számolunk. A tervek elkészítését a Konczbau Kft-től kértük. Az Építő Bizottság előzetesen többször is tárgyalta a terveket. A gyűlésen a Konczbau tervezője ismertette a terveket egy 100 és egy 150 férőhelyes gyülekezeti teremről. A 100 személy befogadóképességű terem 140 négyzetméter, összes alapterülete 257,6 négyzetméter. A födém rácsos tartószerkezetes megoldású. Az Építési Bizottság kivitelezőnek a Konczbau Kft.-t javasolta. A presbitérium úgy döntött, hogy a régi parókia átalakításával új gyülekezeti házat építünk. Egyben a gyülekezetben gyűjtést indítottunk el az építésre.
A 2005. február 1-i presbitergyűlésen úgy határoztunk, hogy a templom teljes vezetékcse-réje, majd a templomfestés után a gyülekezeti ház építése következi. Utóbbira az ARCHITECHT cég szociális alapú - Közösségi Ház - címmel pályázati terv elkészítését ajánlotta. Mivel ilyen pá-lyázatot beadására csak nonprofit szervezeteknek volt módja, ezért ennek elkészíttetésére a Vásárosnaményi Református Egyházközségért Alapítványt kérte meg a presbitérium. A terveket szükségszerűen a pályázati kiíráshoz kellett igazítani. Alapítványunk vezetői - Juhász István és Korniczky László - kezdettől fogva komoly erőfeszítésekkel és áldozatokkal törekedtek sikeres és eredményes pályázat létrehozatalán.
A 2005. augusztus 23-i presbiteri gyűlésen közölte a lelkipásztor, hogy a Közösségi Házra vonatkozó pályázatunkat, "befogadták", de a régi parókia helyére nem épülhet teljesen új épület, mivel ezt a műemléki hivatal nem engedélyezi.
A templom teljes vezetékcseréje 2005. október 5-én készült el 1.018.031Ft értékben. 2005. november 3-án hoztunk határozatot a templombelső falfestése felvállaltatására, és szóba ke-rült a fűtésrendszer cseréjére is.
2005. november 3-án jelentette a lelkipásztor a presbitereknek, hogy a Közösségi Ház pá-lyázatát elutasították - szakmai okokra hivatkozva. (Túlságosan "reformátusnak" tartották a szakmai elbírálók. Ebben meg nem is sokat tévedtek). Ezzel együtt sajnos igen sok munka és pénz veszett kárba, amit Alapítványunk biztosított. A gyülekezet nevében itt is köszönetemet fejezem ki az Alapítvány kuratóriuma készséges segítőkészségéért, és mindig a gyülekezet közössége ja-vát, haladását szem előtt tartó, folyamatos áldozatáért.
Az új presbitérium első gyűlésén - 2006. február 7-én - az elnök többek között arra kérte a presbitereket, hogy a költségvetés tárgyalásakor tegyenek javaslatot gyülekezeti ház létesítésére. Szükségünk van egy több helyiségből álló épületre, ahol kis és nagyobb létszámú közösségi al-kalmakat, összejöveteleket tarthatunk. A templombelső festése, a templomtorony külső tatarozása is szükségessé vált.
A templomtorony renoválását 2006. március 30-án határoztuk el, ahol két pályázó közül a Konczbau Kft. költségvetés-tervezete mellett foglaltunk állást. Ekkor határoztuk el, hogy a régi parókia átépítésével építünk új gyülekezeti házat. Egyben úgy gazdálkodunk, hogy a templom re-noválása is beleférjen a tervezett 30 Millió Ft-os költségvetésbe.
Ennek értelmében az építési bizottság javaslatára a Konczbau Kft-vel a két munka felvál-laltatása - 2006. április 2-án - megtörtént. Műszaki ellenőrnek Filep István mérnök urat választot-tuk, aki ettől kezdve időt és fáradságot nem kímélve, példás szorgalommal, alapossággal és szak-ismerete legjavával Isten dicsőségére egyházközségünk javát munkálta. Társ műszaki ellenőrnek Toldi Istvánt választottuk. A Konczbau Kft vállalta, hogy 2006. szeptember 30-ra elkészíti, illetve befejezi mindkét munkát.
Eközben a három nyugatra néző templomajtót tölgyfából, míves munkával Szűcs László asztalos mester, presbiter készítette el - 720E Ft értékben. A lelkész-bejárati ajtót Isten dicsőségé-re, 60. születésnapján adta át az egyházközség javára. A templom előtti szép hirdetőtábla is Szűcs László munkája.
A templomfűtést - általános megelégedésre - Koscsó István sárospataki fűtésszerelő mes-ter végezte el 2.640.000 Ft-ért.
A harangok teljes villamossági felújítását és korszerűsítését - Isten dicsőségére - Patlók László görög katolikus gondnok úr végezte el. Az esetleges, szükségszerű javításoknál jelenleg is, mindig számíthatunk készséges segítségére.
2006. október 30-án a műszaki ellenőr közölte a presbitériummal, hogy a gyülekezeti ház építése és a torony renoválása munkái jó minőségben, megfelelő anyagok felhasználásával történ-tek. A munkák késésének oka, hogy a teljes vakolatot kellett eltávolítani a toronyról. Nagy hálával tartozunk Istennek, aki a munkák befejezéséig, a tél beállta előtt munkára alkalmas időt ajándéko-zott.
A szépen kifestett templom Lőrincz László mester úr és munkatársai keze nyomát dicséri. Az elvégzett munka 787.475Ft-ba került.
A szépen megújított templomba Gaál Zoltán presbiter és kedves felesége új énekmutató táblákat adományozott.
A Vásárosnaményi Önkormányzat gyülekezeti ház építésünket 800E Ft-tal támogatta.
A gyülekezeti házba vásárolt sötétítőket és függönyöket Orosz Sándorné készítette el szép munkával. A konyhába beépített szekrényt, munkaasztalt, tároló szekrényt készíttettünk Bódor Bertalannal. A gázkonvektorokat és a templom előtti kerítés tisztítását és lefestését a NAFÉM Kft díjmentesen, ajándékként végezte el. A villanyszerelési munkákat Magyar János, a gázszerelési munkákat Bancsi István és Farkas József, a vízszerelési munkákat Misku József, a bádogos mun-kákat Kolozsi Zoltán, a belső tér kialakítási munkákat Tári Sándor mester urak végezték.
A gyülekezeti ház építéséről és a templomrenoválásról készített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2007. november 26-án készült. Ennek során kifogás, hiányosság egyik hatóság ré-széről sem merült fel.
A gyülekezeti ház építése 25 Millió Ft-ba, a templomtorony külső renoválása 5 Millió Ft-ba került. A Konczbau a munkákat jó minőségben végezte el. A teljes anyagköltséget és munka-díjat idejében kifizettük.
A templom előtti és a parókia udvaron található térburkolatot és lépcsőket Gergely Imre és Kiss Sándor vállalkozók készítették. A templomkert kerítése és a parókia kert kerítése betétei munkáit Kozák István és Filep István végezte. A templom- és parókiakertet Heteiné Balázsi Mar-git kertészmérnök és Csobolya Tibor tervezte, és vezetésükkel történt azok kialakítása is. A temp-lomba és a gyülekezeti házba hímzett magyar és református zászlókat adományozott dr. Balázsy Erzsébet presbiter.
A külső közösségi hely kialakítása a parókia udvaron történt - 87.600 Ft értékben.
A melléképület javítását, a parókiakert kerítése behúzását Orgován István végezte el 72.000 Ft értékben
Társadalmi munkával végeztük el: a parókia udvar és kert rendezését, a parókia kert kerí-tése készítését; a külső közösségi hely alapozását; többszöri tereprendezést; virágos kertek kiala-kítását;
A GYÜLEKEZET TAGJAINAK ÖSSZES ADOMÁNYA a gyülekezeti ház építésére, majd a templomkert parkosítására
2005-ben 50 család adománya - 698.000Ft; 2006-ban 127 család - 1.860.500Ft;
2007-ben 38 család - 660.600Ft; Összesen: 215 család - 3.219.100 Ft /Hárommillió, két-száztizenkilencezer-egyszáz Forint/-ot adományozott. 1 család átlagos adománya: 14.972Ft.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy a négy éve történt parókiaépítésre a gyülekezet tagjainak összes adománya: 673 befizető családtól - 9.286.105 Ft . (Ott és akkor az átlag: 13.798Ft/család/.)
KIADÁSAINK 2005-ben:
A templomban teljes vezetékcsere: 1.018.031 Ft
KIADÁSAINK 2006-BAN:
A gyülekezeti ház építésére és a templom-külső renoválására fordított összeg: 29.998.536Ft;
a./ A gyülekezeti ház berendezésére és környezetére az építkezéskor fordított összeg: 2.363.226 Ft
b./ Templomfűtés szerelésére fordított összege 2006-ban: 2.640.000Ft
c./ Templombelső festése költsége 2006-ban: 787.475Ft (Az összes kiadás 2006-ban - 35.789.237Ft)KIADÁSAINK 2007-BEN:
a./ Templom karbantartás és fenntartásra: 863.300Ft (pl. 3 db templomajtó anyag és munkadíja 720.000Ft; Zárak: 21.840Ft; Hirdetőszekrény 15.000Ft; Villanyóra relé - 12.053Ft; Zár 10.945Ft; Festék a templomajtók festésére 28.208Ft; Anyag vásárlás a zászlókhoz 2.240Ft; 50 db énekes-könyv - 48.442Ft; stb.)
b./ Templomi járdák és lépcsők: 385.237 Ft
c./ Gyülekezeti ház karbantartására, fenntartására: 177.968Ft .
d./ Parókiakert kerítés ára: 206.427Ft
e./ A külső közösségi hely kialakítása - 87.600 Ft.
f./ Melléképület javítását, a parókiakert kerítése behúzása 72E Ft
(Az összes kiadás 2007-ben - 1.792.532Ft)
Minden együtt: 38.599.800 Ft
a./ Templomrenoválásra költöttünk összesen (1.018.031Ft; 5.000.000Ft; 2.640.000Ft; 787.475Ft; 863.300Ft; 385.237Ft =) 10.694.043 Ft-ot
b./ Gyülekezetei Ház építésére és berendezésére költöttünk összesen (24.998.536.000Ft; 2.363.226Ft; 177.968Ft =) 27.539.730 Ft-ot
c./ A Parókiakert kerítés ára: 206.427 Ft
d./ Külső közösségi hely kialakítása - 87.600 Ft.
f./ Melléképület javítását, a parókiakert kerítése behúzása - 72.000 Ft
Ez mind összesen: 38.599.800Ft, azaz - Harmincnyolcmillió-ötszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz Forint.
Ebből az egyháztagok, hívek adománya két év alatt: 3.219.100 Ft. A többi költséget a templom szomszédságában lévő, úgynevezett volt bírósági épületért kapott pénzből fedeztük. - Ez (38.599.800 - 3.219.100 =) 35.380.700 Ft
HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM minden kedves Testvéremnek, a gyülekezet tagjainak - testvére-imnek közelben és távolban - készséges adományát.
Megköszönöm Koncz István vállalkozónak és Koncz István építészmérnöknek, Bajusz Zsolt építésvezetőnek, és a Konczbau Kft dolgozóinak gondos munkáját.
Egyházközség nevében hálásan köszönöm Filep István mérnök úr, műszaki ellenőrnek az építkezésben nyújtott hűséges, lelkiismeretes, alapos munkáját. Megköszönöm Toldi István mű-szaki ellenőri tevékenységét.
Tisztelettel köszönöm meg Juhász István igazgató úrnak és feleségének - mint a Vásáros¬naményi Református Egyházközségért Alapítvány alapítóinak -, és Korniczky László alapítványi elnök úrnak gyülekezetünk iránti gondosságát, szeretetét és áldozatkészségét. Az általuk létreho-zott Alapítvány jelenleg is sokféleképpen segíti gyülekezeti lelki-szellemi építőmunkáinkat.
Hálásan köszönöm meg Kiss Zoltán igazgató úr és felesége nagylelkű adományát, körül-tekintő gondosságát az építkezés érdekében, de gyülekezetünk szellemi-lelki épülése javára is, - és a most következő vendéglátásban is.
Megköszönöm városunk polgármesterének - Jüttner Csaba úrnak, - címzetes főjegyzőnk-nek, Lipták József úrnak - és az önkormányzat tagjainak - az egyházközségünknek biztosított ado-mányt.
Szombathy Béla úr, a Nafém-Kft igazgatója ajándékáért szíves köszönetemet fejezem ki.
Tóth Lajos igazgató úrnak hálásan köszönöm szíves adományát, a helyi sportcsarnok ven-dég-fogadásra rendelkezésre bocsátását.
Winkler János úr és családja az építkezés javára adott nagylelkű adományát itt is tisztelet-tel megköszönöm.
Az egyházközség gondnokának, presbitériumunknak, különösen is az Építési Bizottság tagjainak, de minden egyes presbiteri bizottsági tagnak is az építkezés folyamán tanúsított gon-dosságát hálásan köszönöm. Segítségükre, tanácsukra, kétkezi munkájukra, gépükkel végzett munkájukra mindenkor készséggel számíthattam.
Az Isten ügyét mindenkor vállaló, és gyülekezet javát munkáló hűséges és buzgó szolgá-latvállalásban és áldozatkészségben követendő példát kaptunk valamennyien - különösen is - Ács Ferenc, Elek Endre és Páll Endre presbitereinktől.
Köszönöm az asszony- és nőtestvéreknek az utómunkákban, a templom, gyülekezeti ház, templom- és parókia kert, a környezet felékesítésében kifejtett segítségét. Megköszönöm a ven-déglátásra készített finom süteményeket.
Szentháromság, örökkévaló Istenünk legyen áldott minden elvégzett jó munkáért!
Legyen Isten nagy neve dicsőségére a templom és a parókia mellett a gyülekezeti ház is, magyar népünk szellemi-lelki megújulása, megerősödése szolgálatára, Vásárosnamény lakói és Bereg népe javára.
Az egyházközségi közgyűléstől beszámolóm szíves elfogadását kérve,
vagyok kiváló tisztelettel és megbecsüléssel:
Vásárosnamény, 2007. június 17. / - Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár/
- Elhangzott a vásárosnaményi református templomban a 2007. június 17-i Hálaadó Napon -"Épüljetek lelki házzá!" 1Pét 2,5

MEGHÍVÓ

Kedves Testvérem!
Szeretettel meghívjuk HÁLAADÓ NAPON istentiszteletre és az azt követő vendéglátásra.
Az istentisztelet 2007. június 17-én vasárnap 15.00 órakor kezdődik a református templomban.
Igét hirdet: dr. Bölcskei Gusztáv püspök.
A vendéglátásra a Sportcsarnokban kerül sor.
Szeretettel meghívjuk gyülekezeti evangélizációra és hitmélyítő alkalmakra.
Az evangélizáció 2007. július 23-27-ig, hétfőtől péntekig tart, és minden este 19.00 órakor kezdődik a református templomban. Igét hirdet Nagy György mátészalkai református lelkipásztor.
A hitmélyítő alkalmak keddtől péntekig lesznek a gyülekezeti házban 16.00 órától.
Gyermek-evangélizációs hetünket 2007. július 23-27-ig tartjuk a Gyülekezeti Házban, hétfőtől péntekig 9.00-tól 13.00 óráig. Hívunk - várunk minden gyermeket az alkalmakra.


A Vásárosnaményi Református Egyházközség Presbitériuma nevében:
/Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet sk. ref. lp./ /Dr. Pótor Imre sk. ref. lp./