A VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISSZIÓI MUNKATERVE - 2023-BAN


I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2022. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒874 református családról tudunk (+24), ez 1.186 fő (+21); 1‒624 fő (-10) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-397 (+1) szám alatt történt. 1˗423 (+138) család ad adományos borítékot. - Lassú, de reményteljes növekedés tapasztalható az istentiszteletre járók létszámát és az adakozások összegét illetően.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 75-80 fő (+5); délután 5 fő (-0).

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2022-ben 420 (+108) férfi és 642 (+163) nő, összesen 1.062 (+271) fő élt úrvacsorával.

d./ Az alkalmakról. A COVID járványt követően minden alkalmunkat meg tudtuk tartani. A COVID előtti, 2019. évi adatokhoz képest kevesebben járnak istentiszteletekre. Az eltemetett egyháztagok létszáma (35 fő) jóval magasabb a megkereszteltekétől (25 fő). Néhány család csatlakozott gyülekezetünkhöz a 2022. évben.

A 2023. évre reménységgel tervezzük az alkalmakat.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg.

A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és sokan megnézik otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József presbiter elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a YouTube-on is láthatók, hallhatók.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több, mint 100 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.


II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Kielégítő. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.


III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet - vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet - Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 75-80 (+5) fő. Ha igen hideg van - legalább mínusz 10 fok -, a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket.

Gyülekezeti Házban - vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 5 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 16 (+1) fő. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet - szerdánként - lehetőség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) - szerdánként, kéthetente. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Idősek otthona - szerdánként, kéthetente. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.


IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET:

10.30; 15.00 órakor van.


V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? - Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).


VI./ BIBLIAÓRA IDEJE:

Szerda 18.00 óra.

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően néhányan elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. - A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.


VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra - Alkalmanként szombaton ‒ 14.00-17.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné. Rendszeresen segítenek: Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

Énekkari próba - Alkalmanként, ünnepek előtt. - Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.Konfirmációi óra - Kedd 09.45-től. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre

Korábban is, most is tervezzük a Baba-mama-kör újra indítását is (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) - Hetente szerdán - 10.00‒12.00; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelki gondozás - szerdán délután 03 órától, alkalmanként; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné).

Hittan órák - óvoda, általános iskolában - órarend szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés - alkalmanként a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. - Vezetik: Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése - negyedévenként, megbeszélés szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint - február 15-től pünkösdig) - vasárnap 15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.


Presbiteri - bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás - igény és megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban presbiterek, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.Lelki gondozói beszélgetések - kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban vagy a család otthonában. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Házi beteglátogatás és betegúrvacsora - kérésre, megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar - alkalmanként, ünnepek előtt - Vezeti: maga a csoport.Presbiteri Családi Nap: - 2023. Július 01. Szombaton -Tarpán, Juhász István és felesége birtokán vagy a Gyülekezeti Házban és a Filagóriában.

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció - 2023. október 23 ˗ 27-ig (Hétfőtől Péntekig).

Vezeti: ..................................................... ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét - 2023. július 10-14. - Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap - 2023. július 15.

Házaspárok Napja - Kovács Károllyal és feleségével - házasság-terapeutákkal - 2023. szeptember 16-án Szombaton 14-18.00.

Ökumenikus imahét - helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendégekkel.

Március 15-én, Szerdán - 10.30 órától ünnepi istentisztelet a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) Szeptember 30-án, Szombaton 14.00-16.00 - a HSNY tagjaival. - Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1975-1979-ban konfirmáltak.) - 2023. október 14. Szombaton 13.00-15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja - 2023. november 5-én Vasárnap 10.30-tól. - Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. - Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok - húsvéti (03. 25.) és karácsonyi (12.09.) készülődés - Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

Alkalmainkat reménységben tervezzük, szükség szerint a vírusvédelmi szabályok figyelembe vételével.


VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: - Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2023. február 27 - március 04.) Évente rendszeresen vannak gyülekezetünkből is résztvevők.

Más konferencián való részvétel: - Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? - Találkozó konfirmáltak részére.


IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 9 csop. (-4); Általános iskolában 30 csop. (+25); összesen: 39 óra, 39 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 107 fő (+10), általános iskolás: 320 fő (-16); összesen: 427 fő (-6).

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 7 + 8 = 15 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 2 + 10 = 12 óra; Kósa Barnabásné: 12 óra . Összesen: 15+12+12= 39 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. - Ebben a munkában több gyülekezeti tag - pedagógusok, lelkimunkások - részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.


X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: - Kedd 09.45-től - Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.

A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.


XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban - alkalmanként, szombaton 10.00‒14.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat - 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné és segítők Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.


XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN?

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Gyülekezeti Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét;


XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Pályázati pénzekből:

A Filagória építése megtörtént a gyülekezeti ház mellé (9,5M Ft);

A leendő református óvoda és minibölcsőde építése a Jókai u. 4. sz. alatt - hsz.: 1035 - az Óvoda Programon belül - (770M Ft.) Eddig az építés 40%-os.

Templom szigetelés, ablakcserére nyertünk 12M Ft-ot. A munkákat elvégezték.

Beregi Autóbuszkirándulásra nyertünk 100E Ft-ot a Bethlen Alapítványtól.

A pályázatokat és elszámolásokat Filep István presbiter végzi Miléné Debreceni Edit egyháztagunkkal.


XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL:
2023. január 30-án, a Missziói Bizottság alkalmán.

- A Palánta bábcsoport meghívása a 2023. 03. 25-i előkészítőre.

- Legyen biciklitúra Tákos - Csarodára a konfirmandusoknak.

- Hangozzék gyakrabban igeszolgálat vasárnaponként a napi ige alapján.

-

-

-

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2023. február 03-án.

.................................                                                                                                      ..............................

(Ács Ferenc főgondnok s.k.)                           PH                                  (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)
TERVEZETT ALKALMAK - DÁTUMOK 2023-BAN

Január 01. Vasárnap: - Újévi istentisztelet a templomban - 10.30 és Gyül Házban 15.00;

Január 15-22. Vasárnaptól Vasárnapig: Egyetemes imahét - gyülekezeti ház - 18.00;

Január 22. Vasárnap: Imahét - úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30; (Úv.: Király Ákos)

Február 20 - Február 25. (Hétfőtől - Szombatig): - Böjti bűnbánati hét - gyülekezeti ház - Magdaléneumnak pénzgyűjtés - 18.00;

Február 26. Vasárnap: - Böjti úrvacsora - templomi istentisztelet - 10.30; (Úv.: Mándi Zoltánné);

Március 15. Szerda: - Istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Március 25. Szombat 10.00 - 12.00 - Húsvéti előkészület - gyülekezeti házban - Tóthné Baráth Mária;

Április 02. Virágvasárnap - 10.30 és 15.00;

Április 03. - 08: - Bűnbánati hét - Gyülekezeti ház - 18.00 órától;

Április 07. Nagypéntek - Templom - 10.30.

Április 09. Vasárnap: - Húsvét I. -úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30; (Úv.: Miklovich Zsolt)

Április 09. Vasárnap: - Húsvét I. - Hálaadó istentisztelet - gyülekezeti házban - 15.00;

Április 10. Hétfő: - Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom - 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Május 18. Csütörtök: - Áldozócsütörtök - Templom - 10.30 és Gyül Ház 19.00;

Május 21. Vasárnap - Konfirmáció - 11.30 Templom;

Május 22 - Május 27. Hétfőtől szombatig: - Bűnbánati istentiszteletek - templom - 19.00;

Május 28. Vasárnap: - Pünkösd I. napja - úrvacsora a templomban 10.30-tól; (Úv.: Dr. Balázsy Erzsébet);

Május 28. Vasárnap: - Pünkösd I. napja - hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Május 29. Hétfő: - Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom - 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Július 01. Szombat:- Presbiteri Családi Nap - 10.00 - Tarpán vagy Gyül. Házban.

Július 10-14: - Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban - 9.00-13.00;

Július 15. Szombat: - Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán - 10.00-tól;

Augusztus 14-19. Hétfőtől Szombatig: - Bűnbánati hét - Templom - 19.00;

Augusztus 20. Vasárnap: Nemzeti Ünnep - templomi istentisztelet - Újkenyér - úrvacsorai istentisztelet a templomban 10.30; (Úv.: Maros Dominik);

Szeptember 16. Szombat: - Házaspárok napja - Előadók: Kovács Károly és felesége 14.00-18.00;

Szeptember 30. Szombat: - Idősek Napja - 14.00-16.00. (Előadó: Dr. Balázsy Erzsébet presbiter);

Október 14. Szombat: - Volt Konfirmandus találkozó (1975-1979) 13.00-15.00;

Október 23-28. Hétfőtől Péntekig: - Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom - 18.00) ................................................ lelkipásztor/ok szolgálataival;

Október 23. Vasárnap: - Nemzeti Ünnep - templom 10.30;

Október 29. Vasárnap: - Újbor - úrvacsorai istentisztelet a templomban - 10.30; (Úv.: Domokos R. István presbiter);

Október 31. Kedd: - Reformáció ünnepe - Istentiszteletek a templomban 10.30 és 15.00;

November 05. Vasárnap: - Gyászolók vásárnapja - templomban 10.30;

December 09. Szombat - Karácsonyi előkészület - gyülekezeti házban - 10.00-12.00 - Tóthné Baráth Mária;

December 19 - 23. Hétfőtől - Szombatig: - Karácsony előtti bűnbánati hét - gyülekezeti ház - 18.00;

December 24. Vasárnap: - Szenteste - Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Hétfő: - Karácsony I. napja - úrvacsora a templomban 10.30-tól. (Úv.: Kótabé Krisztián);

December 25. Hétfő: - Karácsony I. napja - hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Kedd: - Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;

December 31. Vasárnap: - Évzáró istentisztelet a templomban - 17.00.

Az időpontokat illetően - szükség esetén - a változtatás jogát fenntartjuk!