A VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE - 2019-BEN


I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2018. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒905 református családról tudunk (+41), ez 1570 fő (+15); 1‒636 fő (+14) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-421 (+9) szám alatt történt. 1˗533 (-19) család ad adományos-borítékokat.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 110 fő; délután 8 fő.

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2018-ban 544 (+1) férfi és 964 (+12) nő, összesen 1.508 (+13) fő élt úrvacsorával.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg. A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják˗hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és egyre többen láthatják otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

f./ 2014-el kezdődően presbiter-bibliaórát tartunk - havonta egy alkalommal. Ezeken a presbiterek néhány tagja vesz részt.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Istennek hála jó. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet - vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet - Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 110 fő. Januártól márciusig a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket - ha igen hideg van.

Gyülekezeti Házban - vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 8 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 20 fő. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet - szerdánként. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) - szerdánként, kéthetente - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Öregotthon - szerdánként, kéthetente. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? - Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra (nyáron 19.00 óra)

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően többen is elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. - A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra - Alkalmanként szombaton ‒ 16.00-18.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné és Tóth Ádám.

Énekkari próba - Alkalmanként, ünnepek előtt. - Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.Konfirmációi óra - Kedden 10.45-től. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Baba-mama-kör (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) - Hetente pénteken - 10.00‒12.00; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Kósa Barnabásné, Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelki gondozás - szerdán délután; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné és Pataki Béla).

Hittan órák - óvoda, általános iskolában - órarend szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné. A szakiskolai vallásoktatásra erre az évben már nem volt igény az iskolai-szülői felmérést szerint.

Iratterjesztés - vasárnapi istentiszteletek előtt és után. - Vezeti: Tóth András és Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése - negyedévenként, megbeszélés szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint - február 15-től pünkösdig) - vasárnap 15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.


Presbiteri - bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás - igény és megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban több presbiter, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek. Lelki gondozói beszélgetések - kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Házi beteglátogatás és betegúrvacsora - kérésre, megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar - alkalmanként, ünnepek előtt - Vezeti: maga a csoport.Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció - tervek szerint 2019. október 21˗25-ig.

Vezeti: ............................................................. ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét - 2019. augusztus 05-09. - Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap - 2019. augusztus 10. (Egyeztetni a Juhász családdal!).

Házaspárok Napja - Kovács Károllyal és feleségével - házasság-terapeutákkal - 2019. augusztus 17-én Szombaton 10-15.00.

Presbitercsaládok Napja - 2019. Augusztus 24. szombaton 10.00-től. Tarpán Juhász István és Felesége birtokán. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné (Egyeztetni a Juhász családdal!)

Ökumenikus imahét - helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Ökumenikus istentisztelet - Március 15-én, Péntek 10.30 órától a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) szeptember 28-án, Szombaton 14.00-16.00 - a HSNY tagjaival. - Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1970-1974-ban konfirmáltak.) - 2019. Október 12. Szombaton 13.00-15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja - 2019. november 3-án Vasárnap 10.30-tól. - Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. - Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok - húsvéti és karácsonyi készülődés - Tóthné Baráth Mária vezetésével.

Szórólap készítése évi egyházi programokról, dátumokkal - 600 példányban - (Szabóné Széles Erzsébet).

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: - Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2019. 03. 04‒09.).

Más konferencián való részvétel: - A szomszéd egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? - Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 9 csop; Általános iskolában 29 csop; összesen: 38 óra, 38 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 120 (-15) fő, általános iskolás: 327 fő; összesen: 447 (-8) fő.

Hitoktatók: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imre 4 óra; Dr. Pótor Imréné: 6 + 9 = 15 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 2 + 8 = 10 óra; Kósa Barnabásné: 1 + 8 óra = 9. Összesen: 4 +15+10+9= 38 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. - Ebben a munkában több gyülekezeti tag - pedagógusok, lelkimunkások - részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: - Kedden 10.45-től - Vezeti: Dr. Pótor Imre Anyaga: Konfirmációi Könyv.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban - alkalmanként, szombaton 14.00‒16.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat - 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné és Tóth Ádám.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? -

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét.

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Renoválnunk kell a templom párkányzatot.

A leendő református óvoda tervezése, építése a Jókai u. 4. sz. alatt - hsz: 1035 - az Óvoda Programon belül.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL: 2019. január 28.

 • Teológusunknak - Tóth Ádámnak - adjunk évente 25.000Ft adományt;
 • Tartsunk Ifjúsági hosszú hétvégét Kishután egyházi támogatással;
 • Pintér Bélát hívjuk meg egy vasárnap délelőtti istentiszteletre - Zenés áhítat 10.00-12.00 óráig
 • Gyülekezeti Családi Nap - Augusztus 10.:
  • - Ugrálóvár (szervezi - Tóthné Baráth Mária);
  • - Őrállók Zenekar
  • - Autóbusz (Juhász Istvánné);
  • - Étkezés (Babgulyás-Debreceniné Szabó Éva, Ábránné Magdika és Veres Endréné)
 • Készíttessünk új szúnyoghálókat a templomablakokra és 1 db-ot a lelkészbejáró ajtajához.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2019. február 1.

......................................................                                            ................................................................

(Ács Ferenc gondnok sk.)                      PH                (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)


ALKALMAK - DÁTUMOK 2019-BEN


Január 1. Kedd: - Újévi istentisztelet a templomban - 10.30 és 15.00;

Január 20-27. Vasárnaptól vasárnapig: Egyetemes imahét - gyülekezeti ház - 18.00;

Január 27. Vasárnap: Imahét - úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30;

Március 04-09: - Böjti bűnbánati hét - gyülekezeti ház - Magdaléneumnak pénzgyűjtés - 18.00;

Március 10. Vasárnap: - Böjti - úrvacsora - templomi istentisztelet - 10.30;

Március 15. Péntek: - Nemzeti ökumenikus istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Április 13. Szombat: - Húsvéti előkészület - gyülekezeti házban - 13.00. - Tóthné Baráth Mária;

Április 15-20: - Bűnbánati hét - Gyülekezeti ház - 19.00 órától;

Április 21. Vasárnap: - Húsvét I. -úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30;

Április 21. Vasárnap: - Húsvét I. - Hálaadó istentisztelet - gyülekezeti házban - 15.00;

Április 22. Hétfő: - Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00-tól;

Május 30. Csütörtök: - Áldozócsütörtök - templom - 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Június 02. Vasárnap: - Konfirmáció - templomban 10.30;

Június 03-08. Hétfőtől szombatig: - Bűnbánati istentiszteletek - templom - 19.00;

Június 09. Vasárnap: - Pünkösd I. napja - úrvacsora a templomban 10.30-tól;

Június 09. Vasárnap; - Pünkösd I. napja - hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Június 10. Hétfő: - Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00-tól;

Augusztus 05-09: - Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban - 9.00-13.00.

Augusztus 10. Szombat: - Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán - 10.00 -

Augusztus 17. Szombat: - Házaspárok napja - Előadók: Kovács Károly és felesége 10.00-15.00;

Augusztus 19-24. Hétfőtől szombatig: - Bűnbánati hét - Templom - 19.00;

Augusztus 20. Kedd: -Nemzeti Ünnep - templomi istentisztelet - 10.30;

Augusztus 24. Szombat:- Presbiteri Családi Nap - 10.00 - Tarpán Juhász István és felesége birtokán

Augusztus 25. Vasárnap: - Újkenyér - úrvacsorai istentisztelet a templomban - 10.30;

Szeptember 28. Szombat: - Idősek Napja - 14.00-16.00;

Október 12. Szombat: - Volt Konfirmandus találkozó (1970-1974) 13.00-15.00;

Október 21-26. Hétfőtől péntekig: - Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom - 18.00) Taraczközi Gerzson lelkipásztor és felesége szolgálataival;

Október 23. Szerda: - Nemzeti Ünnep - templom 10.30;

Október 27. Vasárnap: - Újbor - úrvacsorai istentisztelet a templomban - 10.30;

Október 31. Csütörtök: - Reformáció ünnepe - Istentiszteletek a templomban 10.30 és 18.00;

November 3. Vasárnap: - Gyászolók vásárnapja - templomban 10.30;

December 14. Szombat: - Karácsonyi előkészület - gyülekezeti házban - 13.00. - Tóthné Baráth Mária;

December 17-22. Keddtől hétfőig: - Karácsony előtti bűnbánati hét - gyülekezeti ház - 18.00;

December 24. Kedd: - Szenteste - Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Szerda: - Karácsony I. napja - úrvacsora a templomban 10.30-tól;

December 25. Szerda: - Karácsony I. napja - hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Csütörtök: - Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00

December 31. Kedd: -Évzáró istentisztelet a templomban - 17.00.

--------------------------------------