A VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISSZIÓI MUNKATERVE - 2022-BENI./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2021. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒850 református családról tudunk (+30), ez 1.165 fő (-272); 1‒634 fő (+17) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-396 (+23) szám alatt történt. 1˗285 (+49) család ad adományos borítékokat. - A járvány dandárját követően lassú, de reményteljes növekedés tapasztalható az istentiszteletre járók létszámát és az adakozások összegét illetően.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 75 fő (+25); délután 5 fő (-0).

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2021-ben 312 (+29) férfi és 479 (+27) nő, összesen 791 (+56) fő élt úrvacsorával.

d./ Az alkalmakról. Alkalmainkat 2021-ban a COVID19 nevű járvány miatt csak részben tudtuk megtartani. Amikor nem mehettünk be a templomba egyházvezetői utasításra, videós istentiszteleteket készítettünk. Ezeket a helyi TV-ben hetente több alkalommal is levetítették és a YouTube-on is meg lehetett tekinteni.

A templomban és gyülekezeti házban is igyekszünk betartani a járványügyi intézkedéseket: részvétel arcmaszkban, egymástól való távolság 1,5 m és nincsen kézfogás az istentiszteletről való távozáskor. Az ajtóknál kézfertőtlenítőket helyeztünk el.

A 2022. évre reménységgel tervezzük az alkalmakat.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg.

A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és sokan megnézik otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József presbiter elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a YouTube-on is láthatók, hallhatók.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több, mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Kielégítő. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet - vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet - Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 75 (+25) fő. Ha igen hideg van - legalább mínusz 10 fok - a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket.

Gyülekezeti Házban - vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 5 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 15 (+3) fő. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet - szerdánként - lehetőség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) - szerdánként, kéthetente, lehetőség szerint - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Idősek otthona - szerdánként, kéthetente, lehetőség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? - Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra.

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően néhányan elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. - A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra - Alkalmanként szombaton ‒ 16.00-18.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné

Énekkari próba - Alkalmanként, ünnepek előtt. - Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.Konfirmációi óra - Kedd 10.45-től. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre

2021-ben tartottuk meg a korábban - vírusveszély miatt - elmarad konfirmációt - 8.o;- és a 7. osztályosok konfirmációját is.

Tervezzük a Baba-mama-kör újra indítását is (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) - Hetente szerdán - 10.00‒12.00; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelkigondozás - szerdán délután; - Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné).

Hittan órák - óvoda, általánosiskolában - órarend szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés - alkalmanként a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. - Vezeti: Tóth András és Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése - negyedévenként, megbeszélés szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint - február 15-től pünkösdig) - vasárnap 15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.


Presbiteri - bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. - Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás - igény és megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban presbiterek, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.Lelkigondozói beszélgetések - kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban vagy a család otthonában. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Házi beteglátogatás és betegúrvacsora - kérésre, megbeszélés szerint. - Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar - alkalmanként, ünnepek előtt - Vezeti: maga a csoport.Presbiteri Családi Nap: - 2022. Június 25. Szombaton -Tarpán, Juhász István és felesége birtokán;

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció - 2022. október 17 ˗ 21-ig.

Vezeti: ..................................................... ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét - 2022. július 11-15. - Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap - 2022. július 16.

Házaspárok Napja - Kovács Károllyal és feleségével - házasság-terapeutákkal - 2022. szeptember 17-én Szombaton 14-18.00.

Ökumenikus imahét - helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Március 15-én, Kedden - 10.30 órától ünnepi istentisztelet a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) Október 01-én, Szombaton 14.00-16.00 - a HSNY tagjaival. - Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1975-1979-ban konfirmáltak.) - 2022. október 15. Szombaton 13.00-15.00. - Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja - 2022. november 6-án Vasárnap 10.30-tól. - Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. - Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok - húsvéti (04. 09.) és karácsonyi (12.17) készülődés - Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

Alkalmainkat reménységben tervezzük a vírusvédelmi szabályok figyelembe vételével.

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: - Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2022. február 28 - március 5.)

Más konferencián való részvétel: - Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? - Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 13 csop. (+5); Általános iskolában 28 csop. (-5); összesen: 41 óra, 41 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 97 fő (+16), általános iskolás: 336 fő (+14); összesen: 433 fő (+29).

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 7 + 10 = 17 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 6 + 7 = 13 óra; Kósa Barnabásné: 11 óra . Összesen: 17+13+11= 41 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. - Ebben a munkában több gyülekezeti tag - pedagógusok, lelkimunkások - részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: - Kedd 10.45-től - Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.

A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban - alkalmanként, szombaton 16.00‒18.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat - 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? -

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét;

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Pályázati pénzekből:

A Filagóriát építése megtörtént a gyülekezeti ház mellé (9,5M Ft);

A leendő református óvoda építése a Jókai u. 4. sz. alatt - hsz.: 1035 - az Óvoda Programon belül - (770M Ft.) A költségcsökkentő tervezés jelenleg történik.

Templom szigetelés, ablakcsere (12M Ft) - Ebből a szigetelés már megtörtént.

Beregi Autóbusz kirándulásra nyertünk 100E Ft-ot a Bethlen Alapítványtól.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL:

2022. január 24-én, a Missziói Bizottság alkalmán.

- A gyermekistentisztelet időpontját is hirdessük: vasárnap 10.30 Gyül. Ház.

- Legyen meghívó a Házaspárok Napjára. Témája: gyermeknevelés.

- Az énekszámokat a régi és új énekeskönyv szerint is mondjuk be.

- Javasoljuk kivetítők beszerelését a templomba - és a kik kezelik.

- Gondolkozzunk kántorizáló személyén, gondolva az új énekek megtanítására is.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2022. január 28-án.

.................................                                                                                                  ..............................

(Ács Ferenc gondnok sk.)                                  PH                                (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)

TERVEZETT ALKALMAK - DÁTUMOK 2022-BEN

Január 01. Szombat: - Újévi istentisztelet a templomban - 10.30 és 15.00;

Január 16-23 Vasárnaptól Vasárnapig: Egyetemes imahét - gyülekezeti ház - 18.00;

Január 23. Vasárnap: Imahét - úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30;

Február 28 - Március 05. (Hétfőtől - Szombatig): - Böjti bűnbánati hét - gyülekezeti ház - Magdaléneumnak pénzgyűjtés - 18.00;

Március 06. Vasárnap: - Böjti - úrvacsora - templomi istentisztelet - 10.30;

Március 15. Kedd: - Istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Április 09. Szombat 10.00 - 12.00 - Húsvéti előkészület - gyülekezeti házban - Tóthné Baráth Mária;

Április 10. Virágvasárnap - 10.30 és 15.00

Április 11 - Április 16: - Bűnbánati hét - Gyülekezeti ház - 18.00 órától;

Április 15. Nagypéntek - Templom - 10.30.

Április 17. Vasárnap: - Húsvét I. -úrvacsora - templomi istentisztelet 10.30;

Április 17. Vasárnap: - Húsvét I. - Hálaadó istentisztelet - gyülekezeti házban - 15.00;

Április 18. Hétfő: - Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom - 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Május 26. Csütörtök: - Áldozócsütörtök - Templom - 10.30 és Gyül Ház 19.00;

Május 29. Vasárnap Konfirmáció - 11.30 Templom

Május 30 - Június 04. Hétfőtől szombatig: - Bűnbánati istentiszteletek - templom - 19.00;

Június 05. Vasárnap: - Pünkösd I. napja - úrvacsora a templomban 10.30-tól;

Június 05. Vasárnap: - Pünkösd I. napja - hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Június 06. Hétfő: - Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom - 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Június 25. Szombat:- Presbiteri Családi Nap - 10.00 - Tarpán Juhász István és felesége birtokán;

Július 11-15: - Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban - 9.00-13.00;

Július 16. Szombat: - Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán - 10.00 -

Augusztus 15-20. Hétfőtől Szombatig: - Bűnbánati hét - Templom - 19.00;

Augusztus 20. Szombat: -Nemzeti Ünnep - templomi istentisztelet - 10.30;

Augusztus 21. Vasárnap: - Újkenyér - úrvacsorai istentisztelet a templomban - 10.30;

Szeptember 17. Szombat: - Házaspárok napja - Előadók: Kovács Károly és felesége 14.00-18.00;

Október 01. Szombat: - Idősek Napja - 14.00-16.00;

Október 15. Szombat: - Volt Konfirmandus találkozó (1975-1979) 13.00-15.00;

Október 17-21. Hétfőtől Péntekig: - Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom - 18.00) ............................. lelkipásztorok szolgálataival;

Október 23. Vasárnap: - Nemzeti Ünnep - templom 10.30;

Október 23. Vasárnap: - Újbor - úrvacsorai istentisztelet a templomban - 10.30;

Október 31. Hétfő: - Reformáció ünnepe - Istentiszteletek a templomban 10.30 és 15.00;

November 06. Vasárnap: - Gyászolók vásárnapja - templomban 10.30;

December 17. Szombat - Karácsonyi előkészület - gyülekezeti házban - 10.00-12.00 - Tóthné Baráth Mária;

December 19 - 23. Hétfőtől - Péntekig: - Karácsony előtti bűnbánati hét - gyülekezeti ház - 18.00;

December 24. Szombat: - Szenteste - Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Vasárnap: - Karácsony I. napja - úrvacsora a templomban 10.30-tól;

December 25. Vasárnap: - Karácsony I. napja - hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Hétfő: - Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;

December 31. Szombat: - Évzáró istentisztelet a templomban - 17.00.

Az időpontokat illetően - szükség esetén - a változtatás jogát fenntartjuk!